Aarsmoetet KIL

Klemetsrud IL holdt historiens første digitale årsmøte 25. mars 2020 (via Skype)

2020

Klemetsrud idrettslag holdt ordinært årsmøte onsdag 25. mars 2020 kl. 18:00 på klubbhuset i Enebakkveien 421, Oslo. Årsmøtet  ble avholdt via Skype og deltakelsen var like stor og like ivrig som tidligere.

Årsmøtet ble holdt på oppsatt planlagt dato i en kombinasjon av Skype og fysisk tilstedeværelse (maks 5 personer) i klubbhuset i Enebakkveien 421, slik at alle hadde anledning til å være med. Takk til alle 20 medlemmer og gjest fra Oslo idrettskrets som deltok med gode spørsmål og engasjement underveis. Årsmøtet oppsummerte 2019 og så fremover inn i jubileumsåret 2020 (Protokoll årsmøte Klemetsrud IL 2020). 

Ta kontakt på kil@klemetsrudil.no om dere som klubb vurderer digitalt møte, så gir vi tips og råd. Oslo idrettskrets har også utviklet en veileder og stilt MS Teams til disposisjon for alle klubber som vil gjøre årsmøtet digitalt. 

Gratulerer med 100 år!

Merk at 100-årsjubileet har startet. Vi gleder oss til å sette igang feiringen med å fokusere på spillerutvikling i trygge omgivelser, trenerutvikling og ny klubbdress til alle. Det blir nok et lite blikk i bakspeilet også, men aller mest vil vi være en integreringsarena og se fremover for å hjelpe til med å utvikle vårt nærområde med idrett for alle. Mestring, selvstendighet og tilhørighet.

Har du lyst å bidra? Ta kontakt med styreleder i klubben Kyrre Alvær på kil@klemetsrudil.no

 

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes hvert år på våren. Frist for innspill til årsmøte var tirsdag 11. mars.

AGENDA for årsmøtet var:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 • Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 • Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 • Behandle forslag og saker.
 • Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 • Vedta idrettslagets budsjett.
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 • Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder.
  • To styremedlem og minst ett varamedlem.
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. To revisorer.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  

Innkalling og dagsorden Årsmøte Klemetsrud IL 25 mars 2020

2019

I 2019 ble årsmøtet avhold på klubbhuset i Enebakkveien 421 og hadde et oppmøte på over 20 medlemmer. Årsmøtet gikk gjennom året som har vært og diskuterte veien videre.

Protokoll årsmøte Klemetsrud IL 2019.

Last ned sakspapirene for 2019-møtet her.

 

Del dette innlegget