Mortensrudprosjektet_illustrasjon2

KILs høringssvar til Mortensrud-prosjektet

Klemetsrud idrettslag (KIL) er alvorlig bekymret for den nye idrettsparken på Mortensrud. De planlagte idrettsanleggene er allerede for små til å møte dagens behov. Hvordan skal vi da kunne tilby gode idrettsaktiviteter i framtida? 

Høringssvar Klemetsrud IL Mortensrudprosjektet 7. februar 2022

 

Mortensrudprosjektet – for få hallflater og for få fotballbaner

Mortensrudprosjektet skal bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Det kommer ny skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, og sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb.

Reguleringsplanen har nå vært ute på høring og KIL har utarbeidet et omfattende høringssvar med fokus på flerbrukshallen og fotballbanene. Begge har store mangler hvis idrettslaget skal opprettholde dagens aktivitetsnivå.

 

Flerbrukshallen – idrettsanlegg og driftslokaler for KIL

Befolkningen på Mortensrud og i områdene rundt øker og det planlegges nye boliger. Nye Mortensrud skole skal bygges noe større enn behovet er i dag, det samme kan man dessverre ikke si om idrettsanleggene.

I byggeplanene for flerbrukshallen ligger det kun én idrettsflate (som erstatning for Plasthallen). Dette vil ikke kunne gi den nødvendige og ønskede utviklingen i idrettstilbudet. KILs hovedforslag er å utvide flerbrukshallen med en full idrettsflate til slik at den kan romme alle idrettene våre, og for å skape plass til fremtidige nye idretter. 

Dagens planforslag mangler også gode kontorer og klubblokaler for idrettslaget. KIL har hatt en kraftig vekst og rask utvikling de siste årene – med nesten tusen medlemmer, over hundre frivillige, en fast ansatt og mange ungdommer og unge voksne ansatt som trenere og i BUA. Et idrettslag som Klemetsrud IL trenger 3-5 kontorer, møterom/forsamlingslokaler for lagene og gruppene og et fellesareal for lagring og trykking av drakter. I tillegg har BUA Mortensrud fått for lite plass til sin utlånsvirksomhet. 

Vårt budskap er at den ekstra plassen som skapes ved å utvide med en etasje til bør brukes på en slik måte at et egnet bordtennislokale inkluderes i hallen, BUA utvides og kontor og klubbhusfasilitetene til Klemetsrud IL utvides. Prosjektet bør også utforske muligheten for å få inn en liten basishall for turn. I tillegg lages det en avlastningssal for bordtennis.

 

Baner og driftsbygg for fotballen

Den planlagte banekapasiteten for fotballen vil forbli på samme nivå som i dag med en 11er- og en 7er-bane. I byggefasen vil kapasiteten bli ytterligere redusert til kun en 11er-bane. Helst håper vi at det kan finnes en løsning for å øke banekapasiteten på Mortensrud, og flere ulike forslag har blitt diskutert. Samtidig er det stor usikkerhet om det er mulig å finne plass til en bane til.

Allerede i byggefasen vil vi måtte benytte Klemetsrud idrettspark i større grad. Da blir det avgjørende å sette opp matebuss og legge kunstgress på dagens gressbane. Hvis planene kunne omfattet byggingen av en innendørs fotballhall i Klemetsrud idrettspark, ville det blitt et meget attraktivt anlegg for hele Søndre Nordstrand, og avstanden til Mortensrud ville få mindre betydning.  

Driftsbygget for fotballen på Mortensrud mangler viktige elementer som speakerbod, møtearealer og garderober. Vi foreslår å flytte fotballgarderobene fra flerbrukshallen – da frigjøres mer areal til aktivitet og driftslokaler i hallen, og fotballen får et bedre bygg. I tillegg må det utarbeides gode løsninger for driften av banene på Mortensrud som omfatter blant annet undervarme, vinterdrift, sikkerhet, tribuner, spillerbenker og oppvarmingsområder. 

 

 

Si din mening!

Det er viktig at vi sier ifra nå for å få et godt idrettstilbud på Mortensrud i framtida. Det er kommunevalg i 2023. Politikere og “bestillere” skal nå kontaktes og informeres om valgene som er tatt med å nedprioritere mye av dagens organiserte aktivitet. Mortensrudprosjektet har hatt stor fokus på nasjonale og regionale anlegg, samt uorganisert aktivitet. At den desidert største uorganiserte aktiviteten på Mortensrud er fotball, kan det se ut som om er helt glemt. Det er knapt plass til den organiserte aktiviteten på planlagt videreføring av fotballflatene. 

Klikk her for å se alle høringsdokumentene!

Klikk her for å se uttalelsene som har kommet inn

Mortensrudprosjektets hjemmeside

 

 

Illustrasjonsbilde Mortensrudprosjektet.

Alternativt Mortensrud

Det er plass til en fotballbane til, hvis man vil.

 

Del dette innlegget