klemetsrud il-modellen bred

Klemetsrud IL-modellen: Barn først, ungdom viktigst – økonomisk støtte nødvendig

Klemetsrud IL har i dag søkt regjeringen om inkluderings- og mangfoldsmidler på 5 millioner kroner. Vi ønsker gjennom “Klemetsrud IL-modellen” å gi idrettslaget et reelt og varig løft, og å etablere idretten som den viktigste møteplassen i bydelen.

Vi ønsker at KIL kan tilby:

 • et like godt tilbud til våre barn og unge som (mot betydelig foreldrebetaling) tilbys barn og unge i andre deler av Oslo
 • 100 attraktive deltidsjobber for ungdom i idrettslaget. Vi ønsker å beholde positiv ungdom på Mortensrud, og knytte bånd mellom barn, ungdom og voksne med idretten som arena hver eneste dag
 • en egenandel (medlems- og treningsavgift) på kun 100,-/mnd. Inkludert flere idretter parallelt, ferieaktiviteter osv.
 • å styrke administrasjonen, ansette betalte kvalifiserte ressurser til å jobbe med aktiviteten for ungdom, sørge for at alle aktivitetsledere (trenere, lagledere) har en veileder

..og masse annet!

 

Her er vår søknad i sin helhet:

 

KLEMETSRUD IL-MODELLEN

BARN FØRST – UNGDOM VIKTIGST – ØKONOMISK STØTTE NØDVENDIG

 

Innledning til søknad – presentasjon av Klemetsrud IL og Mortensrud

Klemetsrud IL (KIL) er et fleridrettslag med tilhold på Mortensrud, som ligger i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Idrettslaget tilbyr idrettsaktivitet til barn og ungdom som tilhører skolekretsene Klemetsrud, Stenbråten, Mortensrud og ungdomsskolen Lofsrud. Totalt er det om lag 2.250 barn og ungdommer i alderen 4-19 år i nedslagsfeltet vårt, og dette er klubbens primære målgruppe.

Vår søknad om støtte tar utgangspunkt i at vi mener idretten og KIL har en unik mulighet til å bidra kraftig til bærekraftige lokalsamfunn. Det handler om inkludering i stedet for segregering: Gjennom felles arenaer bygger vi trygge, hardføre og bærekraftige samfunn. Forutsetning for reelt å skape felles arenaer i vårt område er betydelig offentlig støtte.

Vi lanserer i denne søknaden Klemetsrud IL-modellen, et prosjekt som kan vise seg å bli veien idrettslag og det offentlige skal gå i fremtiden i områder med særskilte utfordringer knyttet til inkludering og mangfold.

 

Mortensrud – et sted med store sosiale utfordringer

I umiddelbar nærhet til idrettsanleggene våre bedrives utstrakt salg og bruk av narkotika. Det er en rekke voldsepisoder i området, som årlig kulminerer i svært alvorlige hendelser. Skytevåpen er en del av hverdagen som ungdom her må forholde seg til.

Deler av området preges av trangboddhet. På Mortensrud, og spesielt Rudshøgda/Bjørnerud, bor det mange og gjerne store familier med vedvarende lavinntekt. En typisk familie i dette området har tre eller fire barn, en hjemmeværende mor med mangelfulle norskkunnskaper og en far som arbeider mye i lavtlønnsyrker (gjerne på ugunstige tidspunkt). Familiens ungdommer har lite plass hjemme, og må trekke ut av huset når de vil være sammen med andre ungdommer. En del av jentene i disse familiene nektes sågar dette, og må holde seg hjemme utenom skole og godkjente fritidsaktiviteter.

Området har en høy innvandrerandel, på godt og vondt. Mortensrud berikes av det kulturelle mangfoldet, men stedet og vi som bor her sliter samtidig med å finne en plattform og norm som alle lever godt med. Religiøse og kulturelle motsetninger gjør det sosiale terrenget kupert og til dels vanskelig å manøvrere i.

Når vi snakker om Mortensrud og vårt nedslagsfelt, inkluderer dette også store deler av delbydel Bjørnerud (boligområder rundt og nedenfor Lofsrud skole/Rudshøgda). Bjørnerud er et eget område i statistikken. Bydelsfakta Oslo kommune – for Søndre Nordstrand:

  • Personer 30-59 år med lav utdanning (2020): 23 % for Mortensrud og 37 % for Bjørnerud. Totalt 17 % for Oslo.
  • Barnehusholdninger med lav inntekt korrigert for formue (2020): 11 % for Mortensrud og 29 % for Bjørnerud. Totalt 11 % for Oslo.
  • Trangbodde husholdninger (2020): 8,5 % for Mortensrud og 21 % på Bjørnerud. Totalt 13 % for Oslo.
  • Innvandrer lang botid (mer enn fem år): 26 % for Mortensrud og 38 % for Bjørnerud. Totalt 19 % for Oslo.
  • Norskfødt med innvandrerforeldre: 15 % for Mortensrud og 25 % for Bjørnerud. Totalt 8,4 % for Oslo.
  • I oversikten for ulike levekårsindikatorer, så er det høyere forekomst av de fleste av disse i Søndre Nordstrand enn for resten av Oslo, og spesielt for delbydel Bjørnerud.

 

Idrettslaget – en positiv motvekt

Barnehagene og skolene gjør en fantastisk jobb innenfor integrering. Dette er de desidert viktigste møteplassene på Mortensrud, der barn og voksne møtes og blir kjent på tvers av alle sine forskjeller.

På en soleklar andreplass ligger idretten. Særlig fotballen er et sted veldig mange søker til, uansett bakgrunn.

Vi kan med hånda på hjertet si at idretten gjør Mortensrud til et bedre sted å bo. I hallen, på banen og/eller i laget blir barna fra skolekretsene kjent, og er gode venner når de også skal gå sammen på ungdomsskolen. På sidelinjen står voksne og blir kjent med hverandre på likefot, som idrettsforeldre.

 • Klemetsrud IL har idrettsaktivitet i fotball/futsal, håndball, badminton, bordtennis, turn, allidrett, e-sport og diskgolf.
 • Per i dag har KIL 950 medlemmer, hvorav 700 aktive barn og ungdommer i klubben. Det vil si at nærmere en tredjedel av alle barn og ungdommer i området er aktive i idrettslaget per i dag. Rundt 100 av disse er aktive i flere idretter i idrettslaget.
 • Idrettslaget har nå rundt 30 ungdommer i deltidsarbeid, som trenere, dommere og ansatte i BUA gjennom hele året. I 2021 hadde vi også 20 ungdommer i sommerjobb i tillegg.
 • Av ungdomstrenerne våre per i dag er halvparten jenter.
 • I desember 2021 startet vi et samarbeid med bydelen om å gi ungdommer jobb og jobbtrening i BUA Mortensrud (gratis utlån av utstyr) og i kiosken. Disse stillingene er uavhengige av idrettskompetanse. Vi har nå fått inn to unge lokale voksne som driftsledere og har foreløpig åtte ansatte i BUA. Antall ungdomsjobber vil øke med kioskaktivitet i sommer og utover høsten. KIL stiller med BUA og kiosk og bydelen betaler lønn.

 

KIL – en dugnadsdrevet klubb

Klemetsrud IL er i all hovedsak driftet av dugnad.  Dugnaden utføres av om lag 100 foreldre som gjør en fantastisk jobb som trenere, lagledere, styremedlemmer og i andre tillitsverv. I 2020 gikk Oslo idrettskrets inn med midler til en daglig leder-stilling på bakgrunn av sitt prosjekt “idrettsløft” i fire bydeler.

Det er de samme menneskene som benytter flere kvelder i uken til å være trenere og lagledere, som sitter i ledende styrer og utvalg. Tiden strekker rimeligvis ikke til for alle disse, og det gjør at klubben har mangelfulle ressurser – også når det kommer til å lære opp nye årganger med foreldretrenere, og komme godt i gang med nye kull.

Der andre idrettslag i Oslo har en profesjonell organisasjon som sørger for å få barn og voksne i gang, er vi i Klemetsrud IL per i dag prisgitt foreldre som mer eller mindre på eget initiativ igangsetter aktivitet i hvert årskull og idrett.

Pengegaver fra private og bedrifter er det sjelden vi opplever, også til vårt inkluderingsfond 1281.no – som er opprettet for å kunne bidra til å dekke ubetalte treningsavgifter og andre lignende kostnader.

 • Klemetsrud IL har ca. 100 aktive foreldre som trenere, lagleder og i ulike styrer og utvalg.
 • Det er egne gruppestyrer for fotball, håndball, bordtennis og badminton. De andre aktivitetene styres ved hjelp av enkelte ressurspersoner, daglig leder og hovedstyret.
 • KIL har også ansvarlige for politiattest, barneidrett, inkludering og ungdomskontakt.

 

Nabolagsklubb – et lite skritt på en lang vei

KIL er med i Oslo idrettskrets’ «nabolagsklubb»-prosjekt på andre året. Nabolagsklubb er kretsens program for å styrke fleridrettslag i Oslo som tar et utvidet samfunnsansvar. Det stilles en rekke krav til KIL samtidig som vi mottar ekstra midler. Dette har utelukkende vært positivt for idrettslaget. Det har utvilsomt ført til både økt aktivitet, og at vi klarer å inkludere flere i våre aktiviteter.

Med nabolagsklubb-midler har også klubben satt i gang prosjektet «KIL Oppstart». Etter en gjennomgang av alle aktiviteter i idrettslaget har vi lagt til rette for å komme i gang på en god måte med kullene som skal i gang med den organiserte idretten høsten 2022. Vi har gjennom prosjektet også vært i stand til å knytte oss nærmere til Mortensrud-Aker sportsklubb (MASK), det andre lokale idrettslaget på Mortensrud, som primært har utspring i idrettene landhockey og cricket. Et mål med dette er å skrive en samarbeidsavtale med MASK som munner ut i et felles mål om at barn og ungdom flest mulig, lengst mulig, deltar i organisert idrett.

Nabolagsklubb-midlene har m.a.o. vært avgjørende for å ta idrettslaget et skritt nærmere en profesjonell organisasjon til det beste for barn, unge og voksne som bor her – men vi ser også at vi fortsatt har et langt stykke å gå.

 • Gjennom nabolagsklubb har KIL forpliktet seg til å jobbe med fem områder: inkludering, kompetanse, frivillighet og dugnad, ungdomssatsing og klubbhåndbok.
 • I 2021 fikk vi 160.000 kr som nabolagsklubb. Disse ble blant annet brukt til ungdomssatsing (ulike kurs og lønnsstøtte), støtte til treningsavgifter og innkjøp av utstyr og tilskudd til åpen hall-aktiviteter.

 

HUB Mortensrud – idretten bidrar i lokalsamfunnet

Med offentlige midler bidrar KIL og idrettene i lokalsamfunnet gjennom prosjektet HUB Mortensrud. HUB Mortensrud er et samarbeid mellom Oslo sør-satsingen, Lofsrud ungdomsskole og Klemetsrud IL. Dette prosjektet legger til rette for aktivitet for ungdomsskoleelever etter skoletid, med idretten som utgangspunkt. Prosjektleder Morten Rom har sammen med bl.a. Amin Nouri og andre krefter jobbet med dette i et par år, og er i stand til å utgjøre en forskjell – i tett samarbeid med Lofsrud skole.

Pandemien og nedstengingen satte på mange måter utviklingen av prosjektet tilbake, men av flere positive tiltak nevner vi at HUB Mortensrud nå utdanner et titalls ungdommer på +/- 15 år, som fra nå og i årene fremover bidrar i våre idretter som trenere. Prosjektet bidrar også med sin tilstedeværelse på skolen til et mer aktivt og ikke minst tryggere miljø.

 • HUB Mortensrud startet opp høsten 2020. Hovedfokus er aktiviteter etter skoletid fire dager i uka, med utgangspunkt i idrett og trygge rollemodeller.
 • I tillegg til aktivitet har ungdommene fått tilbud om både dommer- og trenerkurs nå i vår, noe som har ført til fem nye ungdomstrenere hos Klemetsrud IL. Flere er under utdanning.
 • HUB samarbeider også med skolen om opplæring av elevverter og tilstedeværelse på meråpen skole to dager i uka.
 • Lofsrud skole har via HUB deltatt i Communicy Champions League, organisert av Vålerenga, med to skolelag.
 • HUB fører også til jobbmuligheter for unge voksne. Total bemanning våren 2022 består av to ledere og seks assistenttrenere, hvorav ca. halvparten er fra Mortensrud.

 

Inkludering og mangfold – kostnadene øker, og inntektene går ned

Overordnet mål for KIL: Vi skal gi områdets barn og unge et fundament for livet, bygget på samspill, mangfold og lek.

Med bakgrunn i dette opererer vi med lave treningsavgifter og medlemskontingent. Dette er helt avgjørende for å reelt kunne tilby idrett til alle barn og unge i bydelen vår – den eneste veien til mangfold og inkludering gjennom idretten.

På tross av våre lave satser, opplevde vi i 2021 at 50 % av medlemmene helt eller delvis ikke betalte for seg. En betydelig andel av disse søkte om støtte til treningsavgiften. Ved hjelp av ulike støtteordninger og vårt eget fond 1281.no nådde vi opp til 60 % som betalte treningsavgift. 

Klubben har kun en heltidsansatt person, som dekkes av midler fra Oslo Idrettskrets. Vår daglige leder må bruke en vesentlig andel av arbeidstiden bare til å følge opp alle søknader om støtte til treningsavgifter. Vi bruker altså betydelige ressurser på å kunne tilby aktiviteten gratis, i tillegg til å reelt sett ikke få inn inntektene.

 • Totalt fikk 97 barn og ungdom i KIL støtte til treningsavgift i 2021, noe som utgjorde rundt 220.000 kr (10 % av det klubben utfakturerte i treningsavgift):
  • 51 stk. fikk støtte fra fritidsstipendet til Søndre Nordstrand, 120.000 kr.
  • 15 stk. fikk støtte fra Røde Kors/Coop-dugnaden, 40.000 kr.
  • 31 stk. fikk støtte fra vårt eget fond 1281.no, 60.000 kr.
 • I rapporten “Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten” (Oslo Economics, 2020, på oppdrag fra Kulturdepartementet) har de undersøkt kostnadsnivået for enkelte idretter som også KIL har, som fotball og håndball.
  • Idrettene i KIL har veldig ulikt treningsavgiftsnivå knyttet til ulike kostnader og andre inntektskilder. Fotball er vår mest populære idrett og i KIL koster det 2.750 kr per år for barn i treningsavgift og medlemskontingent, og 3.250 kr for ungdommer. Treningsavgiften vår inkluderer også en del cuper og kampdrakter. Prisene for håndball er 1.200-1.800 kr per år avhengig av seriespill. Håndballen har også lisens fra fylte 13 år.
  • I rapporten utarbeidet av Oslo Economics er gjennomsnittprisen for fotball og håndball for 9-åringer ca. 1.200 kroner, i tillegg kommer arrangementer og cuper på rundt 1.000 kr i tillegg (totalt 2.200). For 15-åringer er gjennomsnittsprisen for håndball og fotball rundt 2.200 kr, i tillegg kommer arrangementer og cuper på 2.700 kr (totalt 4.900).
  • I samme rapport fastslår de også at prisene i by- og bynære kommuner er høyere. Klemetsrud IL skiller seg kanskje ikke så veldig ut i prisnivå fra resten av landet, men, vi befinner oss i et levekårsutsatt område og får inn kun 50-60 % av treningsavgiftene. Hvis vi ser på andre naboklubber som Nordstrand og Oppsal som også har fotball, så er det betydelig forskjell i prisnivå og hard konkurranse på kvalitet.
 • Det er fem fleridrettslag i bydel Søndre Nordstrand: Holmlia SK, Bjørndal IF, Hauketo IF, Mortensrud-Aker SK og Klemetsrud IL. Søndre Nordstrand er en bydel med mange utfordringer. Vi/de fem idrettslagene er enige om at det er avgjørende å få ned kostnaden på idrettsaktivitetene til et nivå som er akseptabelt med tanke på økonomien folk flest har i denne bydelen. Nå som strøm-, mat- og andre levekostnader øker, er vi bekymret. Vi sender inn hver våre søknader ut fra status i hvert enkelt idrettslag, men er samstemt om felles mål som inkludering, å kunne gi et godt sportslig tilbud til alle barn og ungdom, lavterskeltilbud og folkehelse, og generelt: idrett for alle.
 • Vi har spesielt søkelys på ungdom 12-19 år, hvor frafallet fra idretten er stort. I tillegg lar vi svært mange delta, selv om de verken betaler eller får støtte.

 

Inkludering og mangfold – et mål som tærer på for de frivillige

I tillegg til betalingsevne, og kanskje også vilje, er det også mindre vanlig med dugnadshjelp og frivillig arbeid fra foreldrene i lavinntektsfamiliene med innvandrerbakgrunn.

Mange av lavinntektsfamiliene har rett og slett ikke mulighet til å følge opp barna sine rundt idrett som fritidsaktivitet i det hele tatt, verken økonomisk eller med en eller annen form for tilstedeværelse.

Det er for eksempel ikke uvanlig at våre ungdomslag spiller fotballkamper mer eller mindre uten foreldre til stede som tilskuere. Også på hjemmebane, bokstavelig talt et steinkast fra der mange av familiene bor.

Frivillige slites ut både av barn og unge med både høyt energinivå og til dels krevende oppførsel). En del slutter på grunn av dette, eller de har ikke kapasitet til å sørge for at aktiviteten blir så bra som den burde være. Vår nye satsing på betalt, lokal ungdom som trenerressurser ser ut til å kunne bøte noe på dette.

 • I Oslo totalt er andelen minoritetsspråklige elever 39 %. I grunnkretsene til våre skoler varierer denne andelen betydelig: 60 % på Stenbråten skole og 95 % på Mortensrud skole. På Lofsrud ungdomsskole er andelen 76 % (tall hentet fra skoleåret 2017/18 i rapporten «Fellesskapets utfordringer på Bjørnerud. Sosiokulturell stedsanalyse av Bjørnerud i Bydel Søndre Nordstrand», Andersen et.al. 2018, AFI – Arbeidsforskningsinstituttet).
 • Anslagsvis 70 prosent av alle frivillige trenere og lagledere tilhører og har barna sine i samme barneskolekrets – Stenbråten. Vi har tre barneskolekretser i vårt nedslagsfelt, og en langt jevnere fordeling av aktive barn mellom disse. Den mindre skolekretsen Klemetsrud har en del færre både frivillige og aktive. Skolekretsen Mortensrud skiller seg ut med mange aktive, og få frivillige.
 • Totalt sett har altfor mange årganger i våre idretter for få voksne frivillige til å lede aktiviteten. I flere årganger i fotball er det ikke mulig å ta inn nye medlemmer fordi vi ikke har aktivitetsledere

 

Negative hendelser – sosiale utfordringer gjenspeiles i idrettsaktivitetene

Idrettslagets barn og unge er alle et produkt av samfunnet de vokser opp i. Det betyr at Klemetsrud IL har betydelig lengre vei å gå for å bygge en sunn, positiv og varig kultur i idrettslaget enn det som er vanlig i Oslo, for ikke å snakke om i Norge generelt. Sammen med andre bydeler på Oslos østkant stikker Søndre Nordstrand seg ut i denne sammenheng.

Vi opplever dermed, til tross for iherdig innsats fra både foreldretrenere og ikke minst barn og ungdom selv, langt flere negative hendelser knyttet til idretten enn andre klubber. Dette er en utfordring primært innenfor fotballen, og det gjelder primært gutter.

Summen av negative hendelser knyttet til våre fotballag på guttesiden, også på seniornivå, har bidratt til et fortjent dårlig rykte for klubben. Omgivelsene krever at vi rydder opp. Vi som borgere på Mortensrud og aktive i idrettslaget ønsker det også selv! Vi jobber med det hver eneste dag.

Men – det er krevende å «rydde opp», når ungdommene som deltar i idrettsaktivitetene gjør som de gjør fordi man har vokst opp i og rundt harde miljøer. At mange av foreldrene er helt eller delvis fraværende. At de voksne som skal lede aktiviteten er for få, mangler opplæring/støtte/oppfølging, og kanskje også selv er fra Mortensrud – og er et produkt av de samme, harde miljøene.

 

Summen av våre utfordringer – utgangspunkt for et vanskelig veivalg

Idrettslagets dårlige økonomi, lave foreldredeltagelse, krevende oppførsel i mange årganger i enkeltidretter og for få skolerte, trygge voksne har gjort at Klemetsrud IL har måttet ta et viktig veivalg. Summen av utfordringer står reelt sett ikke til å bære.

Det er åpenbart for oss som idrettslag at vi må styrke økonomien vår og styrke grunndriften av idrettslaget. Vi må ansette noen kompetente sportslige, sosiale og administrative ressurser – som sammen med alle våre frivillige voksne og betalte ungdomstrenere kan drive et godt idrettslag på Mortensrud.

Reelt sett ga dette et veivalg med to muligheter:

 

Mulighet 1: Det profesjonelle idrettslaget for de som har råd til å delta

Denne strategien innebærer følgende grep:

 • Solid økning i treningsavgifter
 • Absolutt krav til betaling som forutsetning for deltagelse
 • Etablering av ekstra foreldrebetalt idrettsaktivitet etter skoletid
 • Eksklusjon ved dårlig oppførsel

Erfaringer fra andre idrettslag som har valgt denne veien viser at det løser en rekke interne utfordringer i idrettslaget:

 • Bedre og mer forutsigbar økonomi (gir bl.a. mulighet for betalte trenerressurser)
 • Barn og unge oppfører seg på en måte som gir gode treningsøkter og langt færre negative hendelser
 • Barna med foreldre som ikke stiller på dugnad eller som sjåfør til bortekamp er borte, og er ikke lenger en byrde for øvrige voksne som bidrar
 • Bedring i de sportslige resultatene

En svært negativ konsekvens er at det ikke bare er problembarn og negative hendelser som forsvinner. I all vesentlighet forsvinner også idrettslagets rolle som samfunnsentreprenør, og muligheten til å være den viktigste møteplassen for alle som bor der, på tvers av alle forskjeller.

Et slikt veivalg her på Mortensrud vil mest sannsynlig medføre en marginal nedgang i antall aktive barn tilhørende to av tre barneskolekretser (Stenbråten og Klemetsrud), mens den siste (Mortensrud) vil mer eller mindre falle helt ut. Det vil totalt sett kanskje medføre nærmere en halvering av antall aktive barn og unge.

Fordi foreldrenes inntekt og interesser vil være avgjørende for barnas deltagelse, er altså en slik modell indirekte segregering.

Å velge en slik modell vil forsterke alle forskjeller mellom oss som bor her. Men, det er tross alt bedre enn det som i aller verste fall kan bli et totalt sammenbrudd og nedleggelse av idrettslaget, dit vi var på vei kun for noen år siden.

 

Mulighet 2: Offentlig støtte muliggjør idrettslaget som en møteplass for alle

Denne strategien innebærer et tankesett der KIL tilføres betydelig ekstern økonomisk hjelp, som muliggjør tre vesentlige endringer:

 • Et like godt sportslig aktivitetstilbud som vesentlig økt foreldrebetaling gir mulighet til, men for langt flere.
 • Ekstra midler til å jobbe med de rent sosiale utfordringene som følger med å inkludere alle fra en bydel med særskilte utfordringer.
 • En ekstraordinær satsing på lokale ungdommer som trenere og ledere.

Dette kommer til å koste samfunnet – men hva koster det egentlig samfunnet å la være?

Når utlysningen vi nå søker på kom, så vi vår mulighet. Vi mener at vårt prosjekt er midt i blinken. Med offentlig hjelp og støtte kan vi bygge et idrettslag som blir den viktigste møteplassen på Mortensrud, ved siden av barnehagene og skolene.

 

Action Now – et valg om å skape et bærekraftig lokalsamfunn

Klemetsrud IL har tatt sitt veivalg. Vi vil være en bærende kraft i lokalsamfunnet. Våre aktiviteter skal være for alle: Flest mulig, lengst mulig. Vi har ingen sportslige ambisjoner, utover det faktum at det er gøyere lengre å spille på et godt lag.

Bærekraftige lokalsamfunn handler om inkludering. Gjennom felles arenaer bygger vi trygge, robuste og bærekraftige samfunn.

 • Større og flere byer: Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer nok til å øke til 60 % i 2030. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 % av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.
 • Fremtidens byer: – Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.
 • FNs bærekraftmål 11 (11.3) sier at vi skal innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land.

Vår søknad er KIL sin invitasjon til det offentlige om reelt å ta i bruk idretten som et redskap for å oppnå FNs bærekraftmål på Mortensrud.

 

Et hjertesukk: Generell kommentar knyttet til offentlige støtteordninger i idretten

KIL kjenner (i likhet med andre idrettslag med samme utgangspunkt) på en stor frustrasjon over hvordan offentlige støtteordninger til idretten er bygget opp. Det er forholdsvis lett å få midler til ekstra tiltak, aktivitetsuker og annet som kan tilbys i tillegg til den ordinære aktiviteten. Det forutsettes imidlertid alltid at den ordinære driften er på plass.

Men klubber som vår trenger faktisk støtte til den ordinære, daglige aktiviteten. Hjula går ikke rundt.

 • Ikke tving oss til å prioritere sommerfotballskole i juli, når det er alle fotballtreningene fra august til juni vi kjemper for å gjennomføre på en bra måte.
 • Ikke oppfordre oss til å invitere til gratis pizzakvelder og hengeaktiviteter for innvandrerjenter, når vi må legge ned håndballaget og fotballaget i samme årgang fordi vi mangler penger til trener, og et ålreit sted å trene på et ålreit tidspunkt
 • Ikke anta og tro at grunndriften er i orden, at frivilligheten er en utømmelig ressurs – i områder som våre fungerer det ikke slik. Vi slites fra skanse til skanse, nå trenger vi hjelp.

Fra oss som faktisk bor og lever på Mortensrud, kommer herved en bønn:

Gi støtte til grunndriften!

 

KLEMETSRUD IL-MODELLEN

 

Dette er Klemetsrud IL-modellen:

 

Visjonen:

«Idretten – en møteplass for alle»

 

Idrettslagets aktivitet skal sørge for at flest mulig barn, unge og foreldre/foresatte deltar i idretten lengst mulig. Visjonen er førende for all aktivitet i idrettslaget.

 

Plattformen:

«Barna først, ungdommen viktigst og økonomisk bistand nødvendig»

 

Barna først: Alle skal få muligheten!

 • Idrettsglede, varige vennskap og godt organisert aktivitet kjennetegner aktivitetene.
 • Både barn og foreldre/foresatte opplever et trivelig, inkluderende miljø der alle blir kjent på tvers av bakgrunn og forskjeller – mangfold i praksis.
 • Samarbeid med lokale skoler og barnehager er avgjørende, også for å gjøre idrettstilbudet godt kjent og tilgjengelig for alle.

Barn og foreldre/foresatte tilbys organisert idrett fra barna er 4 år, som skaleres opp til et bredt idrettstilbud fra barna er 6 år og begynner på skolen. Vi engasjerer barna, får nok frivillige foreldre/foresatte, og kommer bredt, tidlig og godt i gang med nye årskull. Omfattende, rask og relevant skolering av frivillige og andre aktivitetsledere er en avgjørende nøkkel.

Ungdommen viktigst: Ungdom er bydelens og idrettslagets viktigste ressurs!

 • Idrettslaget skal gjennom de gode idrettsaktivitetene forme inkluderende, hyggelig og aktiv ungdom. Idrettslaget tar primært ansvar for de organiserte aktivitetene, men bidrar også til mindre organisert aktivitet.
 • Idrettslaget skal være områdets beste og viktigste arbeidsplass for ungdom. Alle ungdommer som vil og evner skoleres og lønnes som trenere for barna i klubben. Slik beholder vi de beste rollemodellene, i stedet for at de forsvinner til aktivitet andre steder når ungdomsskolen er over.
 • Vi skaper gjensidig kjennskap og tillit mellom generasjonene når barn, ungdom og voksne er sammen hver eneste uke, med idretten som møteplass.

Et særlig og løpende fokus må man ha i de ungdomsårganger idrettslaget foreløpig ikke har hatt mange nok og/eller dyktige nok aktivitetsledere, og/eller det er særskilte sosiale utfordringer og mange negative hendelser.

Økonomisk støtte nødvendig: Vi oppnår deltagelse med offentlig hjelp!

 • I vår del av byen er lav/ingen egenbetaling en forutsetning for bred deltagelse i idretten.
 • Idrettslagets aktiviteter har lav eller ingen verdi for kommersielle samarbeidspartnere, og det bor ikke ressurssterke private som bidrar med gaver her.

For å kunne utløse idrettens potensiale som positiv og varig møteplass, må det offentlige støtte det lokale idrettslaget økonomisk. Støtten bør tilsvare summen av inntektsavvik mot bedrestilte idrettslag i Oslo, og det vi trenger i tillegg for å håndtere særskilte, sosiale utfordringer på Mortensrud.

 

Målene:

① Høy deltagelse

② Mange og gode aktivitetsledere

③ 50 % frivillighet

④ Viktig arbeidsplass for viktig ungdom

⑤ 100 % har råd til å delta

⑥ Vi lærer, og vet, å oppføre oss

 

1. Høy deltagelse i organisert idrett blant barn og unge fra 6-19 år i vårt nedslagsfelt:

  • 60 % av alle barn og unge deltar
  • 80 % av alle barn og unge deltar eller har vært innom
  • 100 % får et reelt tilbud om å være med

Dette er mål vi kan oppnå sammen med øvrige lokale og regionale idrettslag, men vi ønsker å være ledende og støttende i samarbeidet. Måltall for KIL: 1.125 barn og unge fra 6-19 år (50 % av totalt 2.250) deltar i organisert idrett i KIL.

2. Mange og gode aktivitetsledere: Barna og ungdommens forbilder

  • For hver femte, aktive barn/ungdom (mål: 1125) er det en aktivitetsleder (mål: 225).
  • Alle aktivitetsledere skoleres i løpet av ett år, til å fungere både som forbilde og i sin funksjon (trener, lagleder etc.).
  • Alle aktivitetsledere har en veileder i klubben.
  • Alle aktivitetsledere har særskilte krav til god oppførsel og status som forbilde.

3. KIL-nøkkelen: Arbeidet i KIL fordeles 50/50 mellom frivillige, og ansatte ungdom og voksne:

  • 50 % utføres av frivillige foreldre/foresatte/voksne
  • 40 % utføres av lokal ungdom, som er skolert og får lønn
  • 5 % utføres av deltidsansatte voksne, skolerte, lønnede trenere som leder aktiviteten i ungdomsidretten
  • 5 % utføres av faste ansatte tilknyttet sport og administrasjon

4. Ungdommen bidrar: En viktig arbeidsplass for både ungdommen selv, barna som deltar og frivillige foreldre som får kvalifisert bistand:

  • Minst 100 deltidsansatte ungdommer er aktivitetsledere, dommere og annet i idrettslaget.
  • Ungdommene skal fortrinnsvis være fra Mortensrud, og utdannes via idrettslaget og idretten før de ansettes.

5. Egenandelen: Alle skal ha råd til å være med på alt:

  • Egenandel på NOK 100,- per måned erstatter tradisjonell medlems- og treningsavgift.
  • Egenandelen gir tilgang til alle tilgjengelige idrettsaktiviteter i idrettslaget, på tvers av idrettene, og til alle ferieaktiviteter.
  • De som kan vise til at det er økonomisk umulig å betale egenandel, kan allikevel delta få støtte etter en intern søknadsprosess.

6. Kulturbyggingen: Vi fra KIL og Mortensrud lærer, og vet, å oppføre oss:

  • Alle bidrar til at det er hyggelig. Med hverandre, og med de vi møter.
  • Aktivitetslederne har særskilte krav til god oppførsel.
  • Antall «negative hendelser» tilknyttet våre idretter skal ned i 0.
  • Det er nulltoleranse for vold, rasisme og mobbing.
  • Vi skal så langt det er mulig inkludere, justere og lære opp medlemmer som ikke har oppført seg bra. Alle er velkommen tilbake etter en god pause.

 

Organisasjonen

Organisasjonen per i dag:

Mulig ny organisasjon med Klemetsrud IL-modellen

ADMNISTRASJON:

Daglig leder beholdes. Leder adm., økonomiansvarlig, rapporterer til hovedstyret.

NY: Leder barneidrett. Hovedansvar for barneidrett fra 4-9 år, herunder prosjektleder for KIL oppstart og hovedansvar for opplæring og oppfølging av aktivitetsledere (unntatt fotball). Rapporterer til daglig leder og gruppestyrene.

NY: Ungdomsansvarlig. Hovedansvar for rekruttering og oppfølging av ungdom som ansatte. Rapporterer til daglig leder.

NY: Sportslig leder fotball. Hovedansvar for opplæring og oppfølging av aktivitetsledere i fotball, fra 6 år og oppover. Rapporterer til daglig leder og fotballgruppa.

ØVRIGE:

Frivillige: Øke fra 100 til 125 frivillige aktivitetsledere i takt med at aktiviteten i idrettslaget øker, og for å dekke behov på alle årstrinn.

Ungdom deltid: Øke fra 40 til 100 ansatte ungdommer. De fleste vil gi nødvendig påfyll av aktivitetsledere for barnegruppene i våre idretter. Små stillinger på 5-10 %.

Voksne deltid: En økning for å møte de sosiale utfordringene særlig knyttet til ungdomsfotballen på guttesiden, og nye lag på jentesiden. Små stillinger på 10-20 %

I sum muliggjør denne satsingen en varig økning på 425 aktive barn og unge i idretten, og en betydelig økning i kvalitet og volum for de 700 aktive fra før!

 

Økonomien

 

Vi legger økonomien og aktiviteten vi har i idrettslaget i dag til grunn i våre beregninger. I bunnen av den økonomiske modellen ligger ønsket om å redusere utgiftene til aktive barn og ungdom ned til kr. 100/mnd.

Først kommer våre årlige behov for å styrke organisasjonen og øke aktiviteten i kvalitet og omfang for de barn og unge som allerede er i klubben. Deretter kommer det en stykkprisfinansiert løsning som ivaretar veksten i idrettslaget. Til slutt kommer en løsning for å også kunne inkludere ferieaktiviteter i egenandelen (medlems- og treningsavgift mm) på kr. 100/mnd.

 

STYRKING AV EKSISTERENDE TILBUD OG GRUNNLAG FOR VEKST

 

Ny arbeidskraft:

 • Tre nye heltidsstillinger, der vi må hente inn kompetente mennesker som er villige til å jobbe mye kveld, helg og tillegg, utgjør en kostnadsramme på 2,1 MNOK (0,7 MNOK per ansatt).
 • 60 nye arbeidsplasser for ungdom, der ungdommene har en lønnskostnad på NOK 40.000 per år utgjør en kostnadsramme på 2,4 MNOK.
 • Økning i trenerutgifter knyttet til 5-10 deltidsstillinger i ungdomsfotballen utgjør en kostnadsramme tilsvarende ytterligere en heltidsstilling 0,7 MNOK.

 

Subsidiering av treningsavgifter:

 • Innføring av flat, lav egenandel (for medlemskontingent/treningsavgift/deltakeravgift cuper, ferieaktiviteter, utstyrspakker etc.) til NOK 100 per måned (1.200 per år) vil gi en nedgang i våre inntekter. Nedgangen kommer både fordi treningsavgiftene blir lavere, fordi diverse ekstraavgifter bortfaller, og fordi egenandelen dekker deltagelse i flere idretter samtidig. Totalt i 2022 budsjetterer KIL totalt med MNOK 1,07 i treningsavgifter, samt MNOK 0,14 i medlemsavgifter – totalt MNOK 1,21. Av dette står voksne medlemmer (frivillige aktivitetsledere og aktive) for ca. NOK. 110.000. Barn og ungdom står m.a.o. for MNOK 1,1. Med ny modell kan vi forutsette at daglig leder og nye administrative krefter får tid til å kreve inn flere ubetalte avgifter (i 2021 betalte 50 % selv). Dersom alle betaler sin egenandel på 1.200 i året, er inntekten 0,84 MNOK med dagens antall medlemmer. Avviket utgjør en differanse på 0,26 MNOK for 700 barne- og ungdomsmedlemmer, som vi søker om støtte til.
 • Samtidig ber vi om støtte til å dekke alle avgifter for 20 % av våre 700 aktive, som kan erstatte øvrige søknadsordninger og voldsom ressurs- og tidsbruk knyttet til å hente inn penger gjennom disse. Kostnadsrammen på støtte til KIL eget inkluderingsfond 1281.no vil være 0,17 MNOK.

 

Underdekning av diverse kostnader:

 • Vi ser at vi med dagens drift ikke klarer å dekke behovet for utstyr til alle våre medlemmer. Dette gjelder alt fra baller og nett, til et minimum av klær (som ikke alle har råd til). Et generelt kostnadstilskudd på kr. 300 per medlem vil bøte på dette. Totalt utgjør dette en kostnadsramme på 0,21 MNOK.
 • Vi er pålagt å ta hånd om drift (herunder vinterdrift) tilknyttet flere av anleggene vi tilbyr. Vi makter ikke å utføre dette tilstrekkelig med dugnad, og trenger bistand til å styrke dette arbeidet. Dette vil også bidra til at vi kan holde områdene rundt oss i bedre stand. Behovet her er nærmest utømmelig, men det vil avhjelpe med en kostnadsramme på 0,26 MNOK.

Totalt er kostnadsrammen 6,1 MNOK for å styrke våre daglige, løpende aktiviteter og legge grunnlag for vekst.

 

NYE AKTIVE

 

For å stimulere til en økning i antall aktive ønsker vi en stykkprisfinansiert løsning der støtten oppjusteres årlig basert på antall aktive barn og unge. For å møte behovet for mer utstyr og kostnadsdekning til den ordinære aktiviteten i opptil flere idretter søker vi om generelt tilskudd på ca. 2.500 kroner per nye medlem. Dette utgjør en kostnadsramme på 1,00 MNOK (tilsvarende en økning fra 700 til måltallet 1125 aktive barn og unge).

Kostnadsrammen er 1,00 MNOK for å dekke utgifter til nye medlemmer

 

INKLUDERING AV FERIEAKTIVITETER

 

I tillegg ønsker vi altså å inkludere alle ferieaktiviteter for våre medlemmer inn i dette. Ikke-medlemmer vil også kunne delta her for en lav egenandel (NOK 0-200). Vi har beregnet en snittkostnad på NOK 1000 per deltager:

 • Fire aktivitetsuker (høstferie, vinterferie, 2 x sommer) i fotball for 150 deltagere: 0,6 MNOK
 • To aktivitetsuker i håndball for 50 deltagere: 0,1 MNOK
 • To aktivitetsuker i badminton for 50 deltagere: 0,1 MNOK
 • To aktivitetsuker i bordtennis for 50 deltagere: 0,1 MNOK
 • Aktivitetsuken «Idrett for alle Mortensrud» som aktivitets- og rekrutteringstiltak hver sommer for 100 deltagere 0,1 MNOK

Totalt søker vi om 1,0 MNOK til ferieaktiviteter.

 

OPPSUMMERING OG SØKNAD

 

Totalt økonomisk behov knyttet til oppstarten av Klemetsrud-modellen er inntil 8,1 MNOK per år.

Grovt sett ser vi for oss å legge til grunn at regjeringen bidrar med 2/3 i Klemetsrud IL-modellen, mens andre bidrar med 1/3.

Siden søknadsrammen i ordningen er på 5,0 MNOK, søker vi med dette om 5,0 MNOK for oppstartsperioden 2022-2023.

Vi kommer til å forsøke å hente ut de siste midlene fra Oslo kommune, Oslo Idrettskrets, NFF Oslo og/eller kommersielle samarbeidspartnere. At regjeringen bidrar til testprosjektet og oppstart er avgjørende for å få med flere på laget.

 

 

Klemetsrud IL-modellen gir regjeringen en unik mulighet til å teste et bærekraftig inkluderings- og mangfoldsløft på Oslos østkant gjennom idretten.

Klemetsrud IL er klare.

 

 

Spørsmål om Klemetsrud IL-modellen kan rettes til prosjektleder i KIL Morten Nydal.

Del dette innlegget