Sportsplan Klemetsrud IL fotball

Om Klemetsrud IL

Klemetsrud idrettslag holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget i Bjørnerud-, Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråten-området i Søndre Nordstrand. Klemetsrud idrettslag ble stiftet 12. desember 1920, og har i dag aktivitet for barn og unge i fotball, håndball, bordtennis, futsal, turn, badminton, diskgolf, E-sport (FIFA) og allidrett.

Klemetsrud IL fotball organiseres i tråd med Klemetsrud ILs mål, verdier og etiske fundament. samt NIF og NFF sine verdier. Sportsplanen gjelder Klemetsrud IL fotball.

Visjon

Trivsel, utvikling og fotballglede for alle!

 

Overordnede mål

 • Klemetsrud IL fotball skal gi områdets barn og unge et fundament for livet, bygget på samspill, mangfold og lek.
 • Klemetsrud IL fotball skal forme gode mennesker, men også gode fotballspillere, dommere, trenere og fremtidens ledere og medarbeidere.
 • Klemetsrud IL fotball skal kjennetegnes ved teknisk, ballbesittende og leken fotball.
 • Klemetsrud IL fotball skal være en tydelig og seriøs fotballklubb som bidrar til å profilere området positivt.

En Klemetsrudspiller bærer alltid drakta med verdighet og respekt. Konflikter på banen er glemt når vi går av banen.

 

Verdier

Lekenhet – vennskap – mestring – trygghet – tillit

Sportsplanen til Klemetsrud IL fotball følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen.

 

Overordnede klubb/grupperoller

Fotballgruppas sportslige utvikling ledes av sportslig utvalg (SU), som er underlagt gruppestyret i Klemetsrud IL fotball. SU består av medlemmer som til sammen skal representere hele fotballgruppa. Utvalget skal etterse at sportsplanen blir fulgt, og at planen utøves i tråd med intensjonen. Fotballgruppas sportslige ledelse har i tillegg følgende overordnede funksjoner:

 • Trenerveileder
 • Dommerutvalg
 • FairPlay-utvalg

Klubben har også trenerveileder, rekrutteringsansvarlig og inkluderingsansvarlig som sentrale roller knyttet til fortballstyret.

 

Trenerveileder

I Klemetsrud IL har trenerveilederen et hovedansvar for at trenerne blir tatt vare på, og at de får både sportslig og faglig utvikling.

Trenerveilederen følger opp trenerne i henhold til sportsplan og øvrig reglement i klubben, bidrar til faglige og sosiale arenaer for trenere og lagledere, samt legger til rette for kursing og individuell oppfølging. Det er også trenerveilederens oppgave å legge til rette for rekruttering som støtter oppunder klubbens utvikling.

 

Rekrutteringsansvarlig

Klemetsrud ILs rekrutteringsansvarlig sitter i fotballstyret og har et særlig ansvar for å følge opp rekruttering av nye spillere på alle alderstrinn. Fra høsten 2022 samkjøres denne aktiviteten i fotballgruppa med øvrig rekruttering i Klemetsrud IL. Rekruttering foregår løpende igjennom sesongen, og struktureres via en ventelisteordning, direkte på treninger, via skoler og barnehager, venner og kjente. Hvert år arrangeres en rekrutteringsdag for nye spillere, trenere og foreldre. Det jobbes også med å rekruttering via aktiviteter som NFF Disney, rettet mot jenter, og fotballskoler om sommeren.

 

Inkluderingsansvarlig

Klemetsrud IL er en breddeklubb der alle skal med. Klubben har en inkluderingsansvarlig som er knyttet opp i mot fotballstyret, og som har et ansvar for å følge opp at alle blir tatt godt imot, og at ingen faller utenfor. Rollen er også knyttet opp mot HUB Mortensrud, en satsing Klemetsrud IL har sammen med Lofsrud ungdomsskole, og som nå søkes utvidet til Mortensrud barneskole. Det gjennomføres også årlig en klubbundersøkelse blant fotballgruppas medlemmer som kartlegger hvorvidt aktiviteten støtter oppunder mangfold.

 

Roller på lagene

Et fotballag består av spillere, trenere, lagleder og en foreldregruppe. Alle som er knyttet til et lag, skal være innforstått med forventninger og oppgaver knyttet til hver rolle. Spillere og foreldre underskriver hvert år en holdningskontrakt, som inkluderer FairPlay-reglene, klubbens verdier og grunnregler.

 

Spiller

Spillerne skal være kjent med:
· hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
· medlemskap
· dugnad
· klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne

 

Foreldre/foresatt

Foreldre skal være kjent med:
· hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
· klubbens sportsplan
· medlemskap
· forsikringer
· politiattest
· dugnad
· klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Forventninger til trenere, spillere, lagledere og foreldre er beskrevet lenger ned i denne planen. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årlig møte i fotballgruppa.

 

 

Trenervett og forventninger

1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
2. Laget er i fokus, samtidig som vi ser hver enkelt spiller, og har respekt for ulike behov
3. Gir vi konstruktive tilbakemeldinger og fremsnakker, øker det muligheten for at spillerne gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og fremsnakker hverandre.
4.  I barnefotballen har vi ikke faste plasser på laget, alle skal få prøve å score mål og stå i mål.
5. Vi er rause og applauderer gjerne motstanderlagets prestasjoner, om de er gode.
6. Det er forventet at trenere opptrer i tråd med klubbens og NFFs verdier.
7. Alle trenere i barnefotballen skal minimum ha fullført og fått godkjent NFF sitt grasrottrenerkurs delkurs 1 i løpet av de første to årene som trener.
8. Hovedtrener på alle ungdomslag skal minimum ha fullført og fått godkjent grasrottrener delkurs 1-4. Øvrige trenere på ungdomsskolenivå skal minimum ha fullført og fått godkjent NFF sitt grasrottrenerkurs delkurs 1 og 3.
9. Som trener stiller du som hovedregel opp på alle treninger og kamper. Dersom du ikke kan stille, gir du beskjed til medtrenere.

 

Foreldrevett

1. Foreldre ser på minimum tre seriekamper per sesong, gjerne flere.
2. Treningsfeltet er for spillere og trenere, men sosialiser gjerne med foreldre og andre som er rundt banen.
3. Vi oppfører oss voksent og positivt, forebygger og avverger konflikter.
4. Vi applauderer både egne og andre lags spillere og prestasjoner.

 

Barnefotball

 

Jevnbyrdighet

 • I Klemetsrud IL deles lagene opp jevnt, slik at alle lag kan vinne over alle. Kameratskap og aksept for mangfold gir trygghet på banen.
 • I løpet av sesongen skal alle få spille like mye, så lenge de vil. Det kan gi utslag i at noen spiller mye en kamp, og mindre i en annen.
 • I barnefotballen skal også barna få prøve seg i ulike posisjoner.
 • I Klemetsrud IL melder vi alle lag i en årgang på samme nivå.
 • Vi bruker inneværende sesong som referanse, når vi velger nivå til neste år.
 • Lag kan stokkes noe om, før ny sesong, men stabilitet gir også trygghet.
 • Turneringsbestemmelser: Klemetsrud IL betaler for to cuper i året. Her skal alle være med.

 

Praktisk organisering av trening

 1. Kom raskt i gang med treningen.
 2. Klare rammer.
 3. Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser.
 4. Unngå stillestående «køer».
 5. Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.
 6. Følg med på om gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige.
 7. Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig.
 8. Del gjerne spillerne opp i hva de trenger å øve mest på. Men ikke bruk hele treninger til slik oppdeling.

 

Positiv differensiering og sjef over ball

 1. Vi gir de ivrigste ekstra utfordringer, og de mindre ivrige hjelp til å utvikle seg (positiv differensiering).
 2. Årene i barnefotballen er en god periode for motorisk utvikling. I KIL trener vi derfor mest mulig med ball, fra barna er små, og legger opp varierte øvelser, som utvikler motorikk.
 3. Klemetsrud er et idrettslag der spillere skal få utvikle gode tekniske ferdigheter; sjef over ballen.
 4. Forenkle spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere i øvelsene.
 5. Gjør øvelsene mer utfordrende gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel touchbegrensninger, sonespill og ved kast, igangsetting bakfra.

 

Tillpasset vanskelighetsgrad

 1. Gis det en regel følges de opp, med varslet konsekvensen.
 2. Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik.
 3. Spillere med liten erfaringsbakgrunn får mye tid og rom på banen slik at de enklere ser alternativene.
 4. Spillere med større erfaringsbakgrunn får tilpasset øvelsene i henhold til deres ferdighetsnivå.

 

Skoleringsplan i barnefotballen

Klemetsrud IL følger NFF sin skoleringsplan for å utvikle fotballspillere. Denne deler barnefotballen inn i fire: barn 6-7 år, barn 8-9 år, barn 10-11 år
og barn 12 år.

Klemetsrud IL legger særlig vekt på følgende i de ulike alderstrinnene. De første årene skal oppmerksomheten være særlig rettet mot å lære barna å elske fotball. Fra 9-årsalderen dreier oppmerksomheten seg gradvis i retning av å lære barna å spille fotball. Fra 13-årsalderen endres tyngden i retning av det å lære å trene effektivt, mens de eldste fra 16/17 år skal lære å konkurrere og håndtere både medgang og motgang. Klubbens verdier og mål er fundamentet i alle alderstrinn. Det betyr at lek og vennskap alltid skal være en del av fotballen i Klemetsrud IL.

 

Prinsipper og øvelser barnefotballen 6-7 år

NFF deler inn alle aktiviteter i de fire prinsippene: «sjef over ballen», «spille med og mot», «spill» og «scoringstrening». Alle treninger skal ha elementer av de fire ulike kategoriene. I de første årene er for øvrig ballberøringer og det å lære seg å kontrollere ballen alene og i spill, særlig viktig. Dette handler om å lære ferdigheter som å drible, føre ballen, vende med ballen, skyte på mål. I 6-7-årsalderen bør treningene bestå av øvelser med sjef over ballen som hovedtema i 40%. Resten av treningsøkta bør være spill.

Eksempler på øvelser:

Tema: Sjef over ballen
Katt og mus
Racerbil

Tema: spill

Tema: score mål
Robin Hood
Borgen

 

Prinsipper og øvelser barnefotballen 8-9 år

Det året barna fyller 8 år, endres spillformen til 5-er-fotball. I denne alderen blir det etter hvert mulig å øve på enkle kombinasjoner, forsvar og angrep, og også se igjen dette i kamp. Selv om det mest vanlige fortsatt vil være klyngespill og enkeltprestasjoner, er det nå mulig gå øve på å spille med medspillere, mot motspillere og følge et regelverk som forteller hva eksempelvis avspark, corner, målspark og riktig innkast er.

Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:
• Spille seg framover i banen
• Komme til avslutning – score mål
• Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
• Hindre avslutning – hindre mål

I 8-9-årsalderen bør treningene bestå av øvelser med denne fordelingen:
• Sjef over ballen: 25%
• Spille med og mot: 25%
• Spill: 50%

Eksempler på øvelser:

Tema: sjef over ballen
Dribling gjennom porter

Tema: spille med og mot
To mot én, mot ett mål
Tre mot tre pluss joker

Tema: spill

 

Prinsipper og øvelser barnefotballen 10-11 år

I denne alderen spilles det 7-er-fotball, og spillet, relasjoner og ferdigheter utvikles videre i samspill med resten av laget og i forhold til hva motstander foretar seg.

I denne alderen er det viktig å huske at målet er et tilbud som utvikler alle, med treninger og kamper som gir utfordringer til spillere på ulike utviklingsnivåer.

Seleksjon skal ikke forekomme før det året spilleren fyller 12 år, og er over i ungdomsfotballen. Det er fortsatt for tidlig å se hvem som har et talent som vil ta en spiller langt. Det er svært vanskelig, selv for spillere som er på juniornivå.

Læringsmomentene er de samme i alderen 10 til 12 år.

Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:
• Spille seg framover i banen
• Komme til avslutning – score mål
• Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
• Hindre avslutning – hindre mål

Treningsøkta fordeles slik:
• Sjef over ballen: 25%
• Spille med og mot: 25%
• Spill: 50%

For mer informasjon, se https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_10-11/

Eksempler på øvelser:

Sjef over ballen, Bayern.
Spille med og mot, Everton.
Spille med og mot, 5 mot 5, fire småmål.
Spill, med vegger.

 

Prinsipper og øvelser barnefotballen 12 år

Det året spillerne fyller 12 år utvides spillformen til 9-er-fotball, med ni spillere på hvert lag. Fotballen og treningen nærmer seg det ferdige spillet, og spillet begynner å bli mer avansert og utviklet. Det setter også større krav til treneren, som fra dette alderstrinnet i Klemetsrud forventes å ha minimum Grasrottrener både delkurs 1 og 3.

NFF sitt hefte «Mot det ferdige spillet» gir innføring i hvordan spillet utvikles på dette nivået. Begrep som førsteangriper, andreforsvarer, soneforsvar, bakrom, mellomrom og framrom med mer, vil fra denne alderen være begrep som både trenere og spillere skal forholde seg til. I tillegg introduseres offside.

Det jobbes videre med spillmodellen, som er en forenklet fremstilling av spillet og som beskriver lagenes oppgaver i angrep og i forsvar. Spillmodellen er delt i fire, og beskriver det angripende lags roller ved å komme til avslutning/score mål og spille seg framover på banene, samt det forsvarende lagets oppgaver når laget skal hindre avslutninger/mål og vinne ballen/hindre motstander i ta seg forbi forsvarslinjen.

I treninger bør det øves mest mulig helhetlig, ettersom det tekniske, taktiske, fysiske og mentale er gjensidig avhengig av og uløselig knyttet inn i hverandre.

For 12-åringer hentes øvelsene og læringsmomentene fra samme øvelsesbank som for 10 og 11-åringer, men tilpasses ved å introdusere variasjoner som gir større utfordringer og som øker vanskelighetsgraden. Se NFFs øvelsesbank for 10-12-åringer.

Selv om Klemetsrud IL følger prinsippene i skoleringsplanen til NFF og denne danner basisen for hvordan vi utvikler spillere, er det fortsatt viktig at vi beholder vår identitet, med en leken, ballbesittende og spillende fotball. Det utgjør Klemetsrud ILs særegenhet. Denne sportsplanen vil derfor bli utviklet videre, særlig med hensikt å støtte oppunder dette, både i barne- og ungdomsfotballen.

Ungdomsfotball

 

Forhold spiss vs. bredde

I ungdomsfotballen er riktig balanse mellom spissing og bredde en aktuell problemstilling.

 • Årstrinn trener samtidig, på tvers av 1.- , 2- og 3. -lag. Erfaringen tilsier at motivasjonen reduseres dersom spillere ikke gis anledning til å trene med venner.
 • Klubben ansetter trenere. Hovedregelen er at treneren ikke skal ha eget barn på laget. Trenerne skal være skolert slik at de klarer å håndtere differensierte øvelser. Se forventning til trenere under avsnittet trenerskolering. Hold på én spillergruppe, unngå mange lag i laget.
 • De beste coacher de mindre gode, uten å belære.
 • Det er viktig at alle får et likeverdig tilbud.

 

Ungdom og juniorlag – tiltak flest mulig lengst mulig

 • Å trene og spille for KIL skal være en positiv opplevelse. FairPlay står sentralt. Klaging og bruk av kjeft reduserer motivasjon for å fortsette.
 • Fra 2021 er målsettingen å etablere treningsgrupper for ungdomstrinnet lørdager utenfor sesong, alderstrinnene 13-16 og17-19 år trener hver for seg. Denne er åpen for de som viser god holdning og er ivrige. Treningen har HØY intensitet.
 • I KIL er det lov å kombinere idretter. Det skal i utgangspunktet ikke påvirke hvilket nivå spilleren blir plassert på, eller gi redusert tid på banen i kamp, så lenge annen trening dokumenteres og spilleren holder ferdighetsnivå som skal til for å spille. Men spilleren må være med på min én fotballøkt i uka, ev to avhengig av antall treninger det enkelte lag har..
 • I KIL er det mulig å hospitere på A-laget fra junioralder.
 • J/G15 får støtte til cup i utlandet eller annen cup som medfører en større kostnad for årgangen. KIL fotball vil dekke tilsvarende sum som årgangen samler inn vha. dugnader, med et øvre tak for tilskudd på 20 000 kr, eller annet beløp som fotballstyret beslutter basert på klubbens økonomi.. Forutsetningen for tilskuddet er at dette er et felles tilbud for hele årgangen (vedtatt på årlig møte 12, februar 2020).
 • En tilsvarende ordning vil bli vurdert senere også for J/G19, dersom ordningen viser seg å fungere.

 

Kriterier for nivådeling

 1. Gode holdninger og god lagånd
 2. Evne og motivasjon til forbedring av egne ferdigheter
 3. Fotballferdigheter
 4. Fokus og konsentrasjon på trening, hvilket bidrar til godt treningsmiljø for alle
 5. Muligheter for å kunne dekke flere posisjoner på laget.
 6. Oppmøte på trening
 7. Utholdenhet
 8. Det skal være mulig å flytte spillere opp og ned før sesong, til sommeren og etter sesong *

*Punktene er likt vektet.

 

Spillersamtale 

Hver spiller skal minmum få én samtale etter sesongslutt/kort prat. Treneren kan også velge å gjennomføre samtalen som en løpende dialog gjennom sesongen. Uansett form, skal samtalen være spillerens mulighet til å sette ord på hvordan han/hun opplever å spille på laget, og skal omhandle følgende temaer:

 • Hva er ambisjonen til spilleren?
 • Gjennomgang av kriteriene for inndeling på nivåer
 • Spillerens egenvurdering, ut i fra kriteriene og innplassering
 • Trenerens feedback, vis omtanke: Det trenere sier og gjør har betydning for den enkelte spillers opplevelse av seg selv, det å spille for laget og i KIL

 

Retningslinjer for hospitering

En god hospiteringsordning er et viktig virkemiddel for læring og utvikling, og KIL ønsker å ha klare retningslinjer for hvordan hospitering skal gjennomføres. Disse gjelder for alle årstrinn i ungdomsfotballen.

• Spillere kan som hovedregel hospitere fra de de fyller 12 år.
• Spillernes ferdigheter, holdninger, innsats og oppmøte på trening teller når hospitering vurderes.
• Sportslig utvalg skal kontaktes når man ønsker hospitering.
• Hospiteringen skal gjennomføres over en avgrenset periode. Max to spillere fra samme trinn kan hospitere samtidig.
• Spiller(e) som skal hospitere tas imot og presenteres for spillergruppen.
• Hospiteringsordningen evalueres årlig.

Sportslig utvalg i KIL har det overordnede ansvaret for hospitering og skal alltid inkluderes. God kommunikasjon, godt samarbeid og god planlegging er viktige forutsetninger. Alle parter (sportslig utvalg, trenere på aktuelle trinn, foresatte og spiller) har et ansvar for at dette etterleves etter beste evne. Se også avtale om hospitering.

Ressurser – artikler:
Om hospitering
Hospiteringshysteriet i fotballen

 

Skoleringsplan i ungdomsfotballen

Mens spillerne i barnefotball skal ha lært seg å elske fotball og det grunnleggende spillet, vil ungdomsfotballen ta steget videre og både lære spillerne og konkurrere riktig. I Klemetsrud IL som en breddeklubb, er det viktig at vi i denne perioden både tar vare på de som har ambisjoner og de som er med mer for det sosiale og for trenings del, enn for å skape seg en karriere.

Det er en forutsetning at treninger og kamper fra og med ungdomsalderen skal ledes av en skolert trener. I Klemetsrud IL betyr det at trener/trenerteam skal ha minimum fullført NFF Grasrottrener delkurs/UEFA C 1-4.

Etter som ungdomsfotballen tillater nivådeling, vil dette være en naturlig måte å stimulere begge grupper spillere på. Samtidig finnes det spillere med ambisjoner som tilhører nivå 2, og spillere på nivå 1 som mangler vilje til å legge ned nødvendig trening for å holde seg her. I tillegg vil det være en naturlig avskalling etterhvert som ungdommene blir eldre. Det betyr at gruppen etterhvert blir mindre og mer sårbar. Når mange av spillerne også er med hovedsakelig for å tilhøre enn gruppe, gir det tilsammen mange grunner til å holde nivåene samlet på trening. Det gir mulighet både til å stimulere fellesskap, til å utvikle spillere på sitt nivå og også flytte spillere mellom de ulike nivåene. I kamp er det viktig at spillerne får delta på et nivå som gjør at de får spille i minimum 50 prosent av tiden.

Fra og med året spillerne fyller 13 år introduseres spillerne også for landslagsskolen, som er NFF sin fagplan for fotballspillere i ungdomsskolealder og oppover. Øvelsene vil gjenspeile de ulike fasene i spillet, og forbereder spillerne på det mer avanserte og ferdige spillet 11- fotball. Landslagsskolen utgjør Klemetsrud ILs skoleringsplan for ungdomsfotballen.

Men selv om Klemetsrud IL følger prinsippene i landslagsskolen, er det fortsatt viktig at vi beholder vår identitet, med en leken, ballbesittende og spillende fotball. Det utgjør Klemetsrud ILs særegenhet. Denne sportsplanen vil derfor bli utviklet videre, særlig med hensikt å støtte oppunder dette, både barne- og ungdomsfotballen.

Prinsipper og øvelser ungdomsfotballen

Mot det ferdige spillet
Hvordan gjennomføre en god trening
Bestemmelser i ungdomsfotballen 13-17 år

 

Sosialt oppvekstmiljø

 

Sport og miljø hånd i hånd

 • Klubben betaler to cuper per år. 
 • Klubben arrangerer Mortensrud Festival-cup, eller tilsvarende, hvert år. Målet er å utvikle dette til en attraktiv festivalcup for bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø.
 • Klubben tar mål av seg fra 2021-sesongen å etablere spillersamling med veiledere som har høy kvalitet.
 • Fotballklubben oppfordrer også lagene til å sosialisere med andre idretter i KIL, f. eks spillkveld med eSport, eller felles trening med håndball.

 

Positiv oppmerksomhet

Vi skaper positiv oppmerksomhet rundt klubben, bl.a. gjennom:
• regelmessig positiv omtale på FB, Instagram og andre aktuelle kanaler
• å fokusere på FAIR PLAY og gode holdninger
• sportslige resultater
• et positivt samspill med skoler og nærmiljø

 

Prisutdeling og oppmerksomhet for lag

 1. Mest fremgang
 2. Innsats
 3. Mest oppmøte på treninger
 4. Lagspiller
 5. Årets spiller, oppførsel, forbilde, fairplay
 6. I ungdomsklassene kan lagene ha priser basert på prestasjon, som årets toppscorer.

 

Foreldremøte

 • Alle lag skal ha minst et foreldremøte i året (vurder om foreldremøte skal være med spillere).
 • Obligatoriske agendapunkter:
  • Årsplan
   • Klubbens verdier
   • Klubbens kjøreregler på og utenfor banen
   • FairPlay
   • Kontingent/mulighet for å søke bydelen om støtte
   • Kommunikasjonskanaler mellom foreldre og klubb (LagetMitt.net, www.klemetsrudil.no, Facebook grupper / sider)

Klubbutvikling og oppfølging

 

Sportslig utvalg

Fotballgruppas sportslige utvalg har det overordnede ansvaret for den sportslige utviklingen i Klemetsrud IL fotball. Utvalget skal etterse at sportsplanen blir fulgt, og at planen utvikles i tråd med intensjonen i den opprinnelige planen vedtatt etter høringsmøte i Klemetsrud IL 14. mai 2020.

Alle endringer skal følge fotballgruppas og Klemetsrud ILs visjon, mål og verdier, samt retningslinjene til Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund. Det er sportslig utvalg sitt ansvar å sørge for involvering i utviklingsprosesser, informere og iverksette endringer i planen. Større revisjoner skal presenteres for og vedtas av klubbens medlemmer.

Sportslig utvalg skal bestå av inntil fem medlemmer utover representanter fra styret. Det skal være representanter for barnefotballen, ungdomsfotballen, voksenfotballen, FairPlay-utvalget og dommergruppe. I tillegg er det et ønske å ha et seniormedlem, med lang trenererfaring fra de ulike alderstrinnene. Fotballstyret kan overprøve vedtak i sportslig utvalg dersom disse oppleves i strid med klubbens verdigrunnlag og retning. Medlemmene utnevnes på årlig møte for fotballgruppa for to år av gangen. Valgkomiteen nominerer kandidater. Sportslig utvalg ledes av styreleder, eller den fra styret som har ansvar for oppfølging av sportslig utvalg.

Mandatet for sportslig utvalg som beskrevet i dette avsnittet i sportsplan, ble vedtatt på årlig møte 17. februar 2021.

 
 

Trenerskolering

Klemetsrud IL  ønsker utvikling både for trenere og spillere:

 • Trenere i idrettslaget blir tilbudt å gå på kurs.
 • Alle trenere i KIL går på minst et trenerkurs i løpet av året, i regi av NFF eller av KIL. Fra 2020 én trenersamling i året med praktisk, faglig og sosial tilnærming, f. eks samme dag som en fotballandskamp.
 • Klemetsrud IL har som målsetting at 50% av trenere på barnelagene skal ha trenerkurs C eller høyere.
 • Idrettslaget har som målsetting at trenere på ungdomslagene skal ha trenerkurs C eller høyere, og delta på minst en trenersamling i året i regi av NFF eller Klemetsrud IL, eventuelt alternativer som avtales med fotballstyret.
 • Trenere på ungdomslagene evalueres hver høst av sportslig utvalg. (Kriteriene vil bli lagt til sportsplan senere.)
 • Alle trenere har skrevet under på, og etterlever FairPlay-kontrakten.
 • Alle trenere skal ha politiattest.
 
 

Idrettslaget utvikler unge ledere

Klemetsrud idrettslag har som målsetting å utvikle egne trenere og ledere. Ungdomstrenere med holdninger i tråd med klubbens verdier kurses, og får
ansvaret for en yngre gruppe, mot et lite honorar. Det er et et tett samarbeid mellom Klemetsrud IL via HUB Mortensrud med Lofsrud skole for å identifisere og trene ledertalent.

Dommere er en ressurs for klubben. Idrettslaget utdanner klubbdommere (1 x pr. år), og har et mål om å ha det antall autoriserte dommere som Oslo fotballkrets krever. Å være dommer utvikler evne til å se spillet, forstå situasjoner, løse opp i konflikter og tåle kritikk. Det gir også en inntekt for dommeren. På sikt har Klemetsrud idrettslag som mål at klubben skal ha én dommer på de øverste nivåene.

Idrettslagets fotballgruppe satser særlig på keeperskolering, gjennomfører egne samlinger for keepere vår og høst, og støtter keepere som deltar på kurs i regi av NFF.

 
 

Fairplay

Alle spillere fra 10 år må signere FairPlay-kontrakt. For alle som ikke kan signere selv, skal foreldrene signere.
 
Vi gjennomfører FairPlay-samling for alle foreldre, trenere og lagledere én gang i året:
 • gjennomgang av FairPlay-regler
 • utdeling av årets FairPlay-pris for støttespillere og foreldre

 

Sanksjoner

Sanksjonene i Klemetsrud IL fotball følger NFFs regler for sanksjoner gitt av dommer, også der klubben blir gjort oppmerksom på hendelser der ikke dommer er tilstede. Direkte rødt kort pga. munnbruk, slag spark, spytt osv. vil for øvrig gi møte med FairPlay-utvalget. Denne typen handling kan gi ytterligere sanksjonering utover det NFF foreskriver i reaksjonsreglementet Norges Fotballforbund – Reaksjonsreglement – Lovdata.

 
 

Sosialt for frivillige

Klubben har mål om å skape et miljø rundt klubbhus på Mortensrud, og på Klemetsrud. Dette vil ble enklere når ny fasiliteter er på plass fra 2023. Dette kan for eksempel være at klubben viser fotballkamper på storskjerm.
 
For øvrig ønsker klubben innspill for tiltak som kan bidra sosialt mellom de som bidrar positivt til klubben.

Praktisk om økonomi i laget

 

Lagkasse

 • All økonomi i klubben skal iht. Idrettsforbundets regler gå via idrettslagets konto.
 • Det er ikke lov for lagene å ha lagkasser på utsiden av klubben, på private kontoer.
 • Lagene oppretter lagkasser i KILs økonomisystem. Penger settes inn på kontonr 7877.08.81551, og merkes «Lagkasse + lagets navn» (årgang/ lagnummer).
 • Lagene disponerer selv midlene, men alle utbetalinger attesteres av leder for fotballgruppa.

 

Fritidsstipend

 • Spillere/foreldre som ønsker å søke om stipend må først betale summen de har anledning til, minimum 200 kr andel av medlemskontingent og treningsavgift samlet. Deretter melder de i fra til daglig leder. Daglig leder sender inn stipendsøknad.
 • NB: Vi søker kun om støtte til barn og unge som allerede er registrert på et lag i Klemetsrud IL.

Bydel Søndre Nordstrands fritidsstipend

 

Fra fotballstyret om deltakelse i styrer og verv

Klemetsrud IL er basert på frivillighet og at de som sier seg villige til å stille i fotballstyret og ulike utvalg deltar og forholder seg til fundamentet beskrevet i denne planen, KILs lover og verdier.

• Som grunnregel skal alle medlemmer i styret og utvalg stille på tider styret og utvalg blir enige om, med mindre gyldig beskjed er gitt. Gyldig beskjed er eksempelvis egen sykdom eller sykdom i nær familie, jobbreise/leveranser, ferie/reise, eller andre familiære årsaker.
• Dersom et medlem ikke stiller til møter og ikke gir beskjed, vil leder i styre/utvalg ta kontakt. Dersom medlemmet ikke møter etter dette og heller ikke gir beskjed, vil medlemmet bli suspendert og klubben kan hente inn nytt medlem.
• Et medlem som har deltatt på halvparten av møtene eller mindre i tiden etter årlig møte og fram til 1 februar, vil bli fristilt og erstattet på valg i årlig møte.