Sportsplan Klemetsrud IL fotball

Om Klemetsrud IL

Klemetsrud idrettslag holder til i Oslo sør og søker å være hovedidrettslaget i Bjørnerud-, Mortensrud-, Klemetsrud- og Stenbråten-området i Søndre Nordstrand. Klemetsrud idrettslag ble stiftet 12. desember 1920, og har i dag aktivitet for barn og unge i fotball, håndball, bordtennis, futsal, turn, badminton, diskgolf, E-sport (FIFA) og allidrett.

Visjon

Trivsel, utvikling og fotballglede for alle

Overordnede mål

 • Klemetsrud IL fotball skal gi områdets barn og unge et fundament for livet, bygget på samspill, mangfold og lek
 • Klemetsrud IL fotball skal forme gode mennesker, men også gode fotballspillere, dommere, trenere og fremtidens ledere og medarbeidere.
 • Klemetsrud IL fotball skal kjennetegnes ved teknisk, ballbesittende og leken fotball.
 • Klemetsrud IL fotball skal være en tydelig og seriøs fotballklubb som bidrar til å profilere området positivt

En Klemetsrudspiller bærer alltid drakta med verdighet og respekt. Konflikter på banen er glemt når vi går av banen. 

Verdier

trivsel – lekenhet – kameratskap – mestring – trygghet, tillit

 

Sportsplanen til Klemetsrud IL fotball følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen.

 

Trenervett

1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
2. Laget er i fokus, samtidig som vi ser hver enkelt spiller, og har respekt for ulike behov
3. Gir vi konstruktive tilbakemeldinger og fremsnakker, øker det muligheten for at spillerne gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger og fremsnakker hverandre.
4. Vi er rause og applauderer gjerne motstanderlagets prestasjoner, om de er gode.

 

Foreldrevett

1. Foreldre ser på min 3 seriekamper per sesong, gjerne flere
2. Treningsfeltet er for spillere og trenere, men sosialiser gjerne med foreldre og andre som er rundt banen
3. Vi oppfører oss voksent og positivt, forebygger og avverger konflikter
4. Vi applauderer både egne og andre lags spillere og prestasjoner

 

Barnefotball

 

Jevnbyrdighet

 • I Klemetsrud IL deles lagene opp jevnt, slik at alle lag kan vinne over alle. Kameratskap og aksept for mangfold gir trygghet på banen.
 • I løpet av sesongen skal alle få spille like mye, så lenge de vil. Det kan gi utslag i at noen spiller mye en kamp, og mindre i en annen.
 • I barnefotballen skal også barna få prøve seg i ulike posisjoner.
 • I Klemetsrud IL melder vi alle lag i en årgang på samme nivå. 
 • Vi bruker inneværende sesong som referanse, når vi velger nivå til neste år.
 • Lag kan stokkes noe om, før ny sesong, men stabilitet gir også trygghet.
 • Turneringsbestemmelser: Klemetsrud IL betaler for to cup-er i året. Her skal alle være med.

 

Praktisk organisering av trening

 1. Kom raskt i gang med treningen.
 2. Klare rammer
 3. Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser
 4. Unngå stillestående «køer».
 5. Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.
 6. Følg med på om gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige
 7. Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig
 8. Del gjerne spillerne opp i hva de trenger å øve mest på. Men ikke bruk hele treninger til slik oppdeling.

 

Positiv differensiering og sjef over ball

 1. Vi gir de ivrigste ekstra utfordringer, og de mindre ivrige hjelp til å utvikle seg (positiv differensiering).
 2. Årene i barnefotballen er en god periode for motorisk utvikling. I KIL trener vi derfor mest mulig med ball, fra barna er små, og legger opp varierte øvelser, som utvikler motorikk.
 3. Klemetsrud er et idrettslag der spillere skal få utvikle gode tekniske ferdigheter; sjef over ballen
 4. Forenkle spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere i øvelsene.
 5. Gjør øvelsene mer utfordrende gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel touchbegrensninger, sonespill og ved kast, igangsetting bakfra.

 

Tillpasset vanskelighetsgrad

 1. Gis det en regel følges de opp, med varslet konsekvensen
 2. Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik.
 3. Spillere med liten erfaringsbakgrunn får mye tid og rom på banen slik at de enklere ser alternativene.
 4. Spillere med større erfaringsbakgrunn får tilpasset øvelsene i henhold til deres ferdighetsnivå

Ungdomsfotball 

 

Forhold spiss vs bredde

I ungdomsfotballen er riktig balanse mellom spissing og bredde en aktuell problemstilling. 

 • Årstrinn trener samtidig, på tvers av 1.- , 2- og 3. -lag. Erfaringen tilsier at motivasjonen reduseres dersom spillere ikke gis anledning til å trene med venner 
 • Klubben ansetter trenere. Hovedregelen er at treneren ikke skal ha eget barn på laget. Trenerne skal være skolert slik at de klarer å håndtere differensierte øvelser. Se forventning til trenere under avsnittet trenerskolering. Hold på én spillergruppe, unngå mange lag i laget 
 • De beste coacher de mindre gode, uten å belære
 • Viktig at alle får et likeverdig tilbud 

 

Ungdom og juniorlag – tiltak flest mulig lengst mulig

 • Å trene og spille for KIL skal være en positiv opplevelse. FairPlay står sentralt. Klaging og bruk av kjeft reduserer motivasjon for å fortsette. 
 • Fra 2021 er målsettingen å etablere treningsgrupper for ungdomstrinnet lørdager utenfor sesong, alderstrinnene 13-16 og17-19 år trener hver for seg. Denne er åpen for de som viser god holdning og er ivrige. Treningen har HØY intensitet. 
 • I KIL er det lov å kombinere idretter. Det skal i utgangspunktet ikke påvirke hvilket nivå spilleren blir plassert på, eller gi redusert tid på banen i kamp, så lenge annen trening dokumenteres og spilleren holder ferdighetsnivå som skal til for å spille. Men spilleren må være med på min én fotballøkt i uka, ev to avhengig av antall treninger det enkelte lag har.. 
 • I KIL er det mulig å hospitere på A-lag-et fra junioralder. 
 • J/G15 får støtte til cup i utlandet eller annen cup som medfører en større kostnad for årgangen. KIL fotball vil dekke tilsvarende sum som årgangen samler inn vha dugnader, med et øvre tak for tilskudd på 20 000 kr., eller annet beløp som fotballstyret beslutter basert på klubbens økonomi.. Forutsetningen for tilskuddet er at dette er et felles tilbud for hele årgangen. (vedtatt på årsmøtet 12, februar 2020) 
 • En tilsvarende ordning vil bli vurdert senere også for J/G19, dersom ordningen viser seg å fungere. 

 

Kriterier for nivådeling

 1. Gode holdninger og god lagånd 
 2. Evne og motivasjon til forbedring av egne ferdigheter 
 3. Fotballferdigheter 
 4. Fokus og konsentrasjon på trening, hvilket bidrar til godt treningsmiljø for alle 
 5. Muligheter for å kunne dekke flere posisjoner på laget. 
 6. Oppmøte på trening 
 7. Utholdenhet 
 8. Det skal være mulig å flytte spillere opp og ned før sesong, til sommeren og etter sesong * 

Punktene er likt vektet 

 

Vurderingssamtale 

Hver spiller skal få en samtale etter sesongslutt/kort prat. Samtalen skal omhandle følgende temaer:

 • Hva er ambisjonen til spilleren? 
 • Gjennomgang av kriteriene for inndeling på nivåer 
 • Spillerens egenvurdering, ut i fra kriteriene og innplassering 
 • Trenerens feedback Vis omtanke: Det trenere sier og gjør har betydning for den enkelte spillers opplevelse av seg selv, det å spille for laget og i KIL 

 

Retningslinjer for hospitering

En god hospiteringsordning er et viktig virkemiddel for læring og utvikling, og KIL ønsker å ha klare retningslinjer for hvordan hospitering skal gjennomføres. Disse gjelder for alle årstrinn i ungdomsfotballen.

 1. Spillere må ha fylt 12 år for at hospitering skal kunne gjennomføres.
 2. Både spillernes ferdigheter, holdninger, innsats og oppmøte på trening teller når hospitering vurderes.
 3. Sportslig utvalg skal kontaktes når man ønsker hospitering.
 4. Involverte trener(e), representant fra sportslig utvalg og evt. foresatte tar et møte med spiller for å informere om rammene for hospitering.
 5. Hospiteringen skal gjennomføres over en avgrenset periode der man synliggjør målet med hospiteringen (antall uker avklares i møtet, max 2 x per sesong). Hospiteringsperioden kan være kortere, avhengig av totalbelastning og når på året den gjennomføres. Max to spillere fra samme trinn kan hospitere samtidig.
 6. Spiller(e) som skal hospitere tas imot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at spilleren(e) skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp), og at vedkommende skal behandles slik som de andre.
 7. Hvis ulike forhold tilsier det kan hospiteringen avsluttes tidligere enn planlagt. I slike tilfeller skal spilleren og foresatte få en begrunnelse for avgjørelsen. Sportslig utvalg har det overordnede ansvaret for denne beslutningen.
 8. Hospiteringsordningen evalueres årlig på et trenermøte etter sesong der også sportslig utvalg er representert. Sportslig utvalg tar initiativ til et slikt møte og inviterer aktuelle trenere i ungdomsfotballen.

Sportslig utvalg i KIL har det overordnede ansvaret for hospitering og skal alltid inkluderes. God kommunikasjon, godt samarbeid og god planlegging er viktige forutsetninger. Alle parter (sportslig utvalg, trenere på aktuelle trinn, foresatte og spiller) har et ansvar for at dette etterleves etter beste evne. Se også avtale om hospitering.

Sosialt oppvekstmiljø

 

Sport og miljø hånd i hånd

 • Klubben betaler to cuper per år
 • Klubben arrangerer Mortensrud Festival-cup, eller tilsvarende, hvert år. Målet er å utvikle dette til en attraktiv festival-cup for bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø.
 • Klubben tar mål av seg fra 2021-sesongen å etablere spillersamling med veiledere som har høy kvalitet
 • Fotballklubben oppfordrer også lagene til å sosialere med andre idretter i KIL. F. eks spillkveld med eSport, eller felles trening med håndball.

 

Positiv oppmerksomhet

 • Vi skaper positiv oppmerksomhet rundt klubben, bl.a. gjennom:
  regelmessig positiv omtale på FB, Instagram og andre aktuelle kanaler
 • å fokusere på FAIR PLAY og gode holdninger
 • sportslige resultater
 • et postivt samspill med skoler og nærmiljø

 

Prisutdeling og oppmerksomhet for lag

 1. Mest fremgang
 2. Innsats
 3. Mest oppmøte på treninger
 4. Lagspiller
 5. Årets spiller, oppførsel, forbilde, fairplay
 6. I ungdomsklassene kan lagene ha priser basert på prestasjon, som årets toppscorer.

 

Foreldremøte

 • Alle lag skal ha min et foreldremøte i året (vurder om foreldremøte skal være med spillere).
 • Obligatoriske agendapunkter:
  • Årsplan
   • Klubbens verdier
   • Klubbens kjøreregler på og utenfor banen
   • FairPlay
   • Kontingent/mulighet for å søke bydelen om støtte
   • Kommunikasjonskanaler mellom foreldre og klubb (LagetMitt.net, www.klemetsrudil.no, Facebook grupper / sider)

Klubbutvikling og oppfølging

 

Sportslig utvalg

Fotballgruppas sportslige utvalg har det overordnede ansvaret for den sportslige utviklingen i Klemetsrud IL fotball. Utvalget skal etterse at sportsplanen blir fulgt, og at planen utvikles i tråd med intensjonen i den opprinnelige planen vedtatt etter høringsmøte i Klemetsrud IL 14. mai 2020.

Alle endringer skal følge fotballgruppas og Klemetsrud ILs visjon, mål og verdier, samt retningslinjene til Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund. Det er sportslig utvalg sitt ansvar å sørge for involvering i utviklingsprosesser, informere og iverksette endringer i planen. Større revisjoner skal presenteres for og vedtas av klubbens medlemmer.

Sportslig utvalg skal bestå av inntil fem medlemmer utover representanter fra styret. Det skal være representanter for barnefotballen, ungdomsfotballen, voksenfotballen, FairPlay-utvalget og dommergruppe. I tillegg er det et ønske å ha et seniormedlem, med lang trenererfaring fra de ulike alderstrinnene. Fotballstyret kan overprøve vedtak i sportslig utvalg dersom disse oppleves i strid med klubbens verdigrunnlag og retning. Medlemmene utnevnes på årlig møte for fotballgruppa for to år av gangen. Valgkomiteen nominerer kandidater. Sportslig utvalg ledes av styreleder, eller den fra styret som har ansvar for oppfølging av sportslig utvalg.

Mandatet for sportslig utvalg som beskrevet i dette avsnittet i sportsplan, ble vedtatt på årlig møte 17. februar 2021.

 
 

Trenerskolering

Klemetsrud IL  ønsker utvikling både for trenere og spillere:

 • Trenere i idrettslaget blir tilbudt å gå på kurs.
 • Alle trenere i KIL går på minst et trenerkurs i løpet av året, i regi av NFF eller av KIL. Fra 2020 én trenersamling i året med praktisk, faglig og sosial tilnærming, f. eks samme dag som en fotballandskamp
 • Klemetsrud IL har som målsetting at 50% av trenere på barnelagene skal ha trenerkurs C eller høyere
 • Idrettslaget har som målsetting at trenere på ungdomslagene skal ha trenerkurs C eller høyere, og delta på minst en trenersamlinger i året i regi av NFF eller Klemetsrud IL, eventuelt alternativer som avtales med fotballstyret.
 • Trenere på ungdomslagene evalueres hver høst av sportslig utvalg. (Kriteriene vil bli lagt til sportsplan senere)
 • Alle trenere har skrevet under på, og etterlever FairPlay-kontrakten
 • Alle trenere skal ha politiattest
 
 

Idrettslaget utvikler unge ledere

Klemetsrud idrettslag har som målsetting å utvikle egne trenere og ledere. Ungdomstrenere med holdninger i tråd med klubbens verdier kurses, og får ansvaret for en yngre gruppe, mot et lite honorar.
 
 
Dommere er en ressurs for klubben. Idrettslaget utdanner klubbdommere (1 x pr. år), og har et mål om å ha det antall autoriserte dommere som Oslo fotballkrets krever. Å være dommer utvikler evne til å se spillet, forstå situasjoner, løse opp i konflikter og tåle kritikk. Det gir også en inntekt for dommeren. På sikt har Klemetsrud idrettslag som mål at klubben skal ha én dommer på de øverste nivåene.
 
 

Idrettslagets fotballgruppe satser særlig på keeperskolering, gjennomfører egne samlinger for keepere vår og høst, og støtter keepere som deltar på kurs i regi av NFF.

 
 

Fairplay

Alle spillere fra 10 år må signere FairPlay-kontrakt. For alle som ikke kan signere selv, skal foreldrene signere.
 
Vi gjennomfører FairPlay-samling for alle foreldre, trenere og lagledere én gang i året:
 • gjennomgang av FairPlay-regler
 • utdeling av årets FairPlay-pris for støttespillere og foreldre
 
 

Sosialt for frivillige

Klubben har mål om å skape et miljø rundt klubbhus på Mortensrud, og på Klemetsrud. Dette vil ble enklere når ny fasiliteter er på plass fra 2022. Dette kan for eksempel være at klubben viser fotballkamper på storskjerm.
 
Forøvrig ønsker klubben innspill for tiltak som kan bidra sosialt mellom de som bidrar positivt til klubben.

Praktisk om økonomi i laget

 

Lagkasse

 • All økonomi i klubben skal iht. Idrettsforbundets regler gå via idrettslagets konto.
 • Det er ikke lov for lagene å ha lagkasser på utsiden av klubben, på private kontoer.
 • Lagene oppretter lagkasser i KILs økonomisystem. Penger settes inn på kontonr 1506.07.54559, og merkes Lagkasse «Lagets navn (årgang/ lagnummer).
 • Lagene disponerer selv midlene, men alle utbetalinger attesteres av leder for fotballgruppa.

 

Fritidsstipend

 • Lagledere og trenere melder inn til daglig leder hvem som ønsker å søke om stipend. Daglig leder sender inn stipendsøknad. 
 • NB: Vi søker kun om støtte til barn og unge som allerede er registrert på et lag i Klemetsrud IL.

Bydel Søndre Nordstrands fritidsstipend