Mortensrudprosjektet_illustrasjon2

KILs høringssvar til Mortensrud-prosjektet

Klemetsrud idrettslag (KIL) er alvorlig bekymret for den nye idrettsparken på Mortensrud. De planlagte idrettsanleggene er allerede for små til å møte dagens behov. Hvordan skal vi da kunne tilby gode idrettsaktiviteter i framtida? 

Klikk her for å lese hele høringssvaret til Klemetsrud IL til Mortensrudprosjektet 4. mars 2024

 

Mortensrudprosjektet – for få fotballbaner og for få hallflater

Mortensrudprosjektet skal bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Det kommer ny skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, og sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb.

Reguleringsplanen har nå vært ute på høring for andre gang og KIL har utarbeidet et omfattende høringssvar med fokus på fotballbanene og flerbrukshallen. Begge har store mangler hvis idrettslaget skal opprettholde dagens aktivitetsnivå. I tillegg er vi bekymret for midlertidighetsperioden med tanke på redusert tilgang til anlegg. 

 

Fotballbaner og driftsbygg for fotballen

KIL har påpekt flere ganger at banekapasiteten for fotball er planlagt altfor lav og mange i lokalmiljøet har uttrykt samme bekymring. Kapasiteten holdes på samme nivå med 1,25 baner, som i dag, mens flere og flere ønsker å spille fotball – både organisert og uorganisert.

Vi har allerede utfordringer med banekapasiteten. Vårt hovedforslag er å snu den foreslåtte 11er-banen 90 grader slik at man får plass til en tilsvarende lik bane mellom den og landhockeybanen. Dette vil gå ut over skogen og avsatt plass for uorganisert aktivitet. Vi vil foreslå å flytte disse arealene for uorganisert aktivitet ned til området på utsiden av ungdomsklubben/ved byparken, samt etablere et gangdrag gjennom skogen som en erstatning for den veien som er planlagt rett gjennom skolegården.

Sekundært kan man se for seg at man som et absolutt minimum gjør plass til en 11er- og en 9er-bane, i praksis 1,5 bane.

Klemetsrud idrettslag mener det er plass til to større fotballbaner uten å måtte ta kapasitet fra annen planlagt idrett.

For å kunne få et godt fungerende driftsbygg for fotballen på Mortensrud må planløsningen gjøres om slik at man får inngang til garderobene direkte fra fotballbanen og plass til en speakerbod.

 

Flerbrukshallen – idrettsanlegg og driftslokaler for KIL

Hovedforslaget vårt er å utvide flerbrukshallen med en ekstra etasje for å øke kapasiteten med en idrettsflate til. Den ene idrettsflaten som ligger inne i dagens planer, som erstatning for Plasthallen, vil ikke kunne gi den nødvendige og ønskede utviklingen i idrettstilbudet. Den nye hallen mangler lokaler hvor Klemetsrud IL bordtennis kan holde til på treningshverdager. En annen raskt voksende idrett på Mortensrud er badminton. Klemetsrud IL badminton holder i dag til i Plasthallen hvor det spilles badminton fem dager i uka. I tillegg skal den nye hallen blant annet også romme Klemetsrud IL håndball, basketball, allidrett og turn.

Den ekstra plassen som skapes ved å utvide med en etasje til bør derfor brukes på en slik måte at et egnet bordtennislokale inkluderes i hallen. Prosjektet bør også utforske muligheten for å få inn en liten basishall for turn.

I tillegg bør det uansett lages en ekstra aktivitetssal i 3. etasje, som f.eks. også kan fungere som en avlastningssal for bordtennis og andre aktiviteter. Dette tomrommet i plantegningene bør utnyttes, salen vil bli brukt.

Kontorer og klubblokaler er viktige for å lage god idrettsaktivitet for barn og unge. Dette er forbedret noe i det nye planforslaget. KIL har hatt en kraftig vekst og rask utvikling de siste årene – med oppunder tusen medlemmer, over hundre frivillige, 2-4 ansatte på kontoret og mange ungdommer og unge voksne som jobber som trenere og i BUA. Et idrettslag som Klemetsrud IL trenger 3-5 kontorer, møterom/forsamlingslokaler for lagene og gruppene og et fellesareal for lagring og trykking av drakter.

 

Utbyggingsperioden – hva gjør vi da?

I selve utbyggingsperioden, «midlertidigheten», vil det stå igjen én 11er-bane på Mortensrud. Før man tar bort 7-banen må gressbanen i Klemetsrud idrettspark konverteres til kunstgress. Hvis ikke vil vi få store problemer med å inkludere alle som vil drive med organisert fotball allerede i 2025. Det blir også avgjørende å sørge for god kollektivtransport ut til Klemetsrud idrettspark i denne perioden. Hvis man i planene inkluderte en innendørs fotballhall i Klemetsrud idrettspark, ville det blitt et meget attraktivt anlegg for hele Søndre Nordstrand, og avstanden til Mortensrud ville få mindre betydning. 

Fase 1 av prosjektet har heller ikke tatt høyde for å erstatte dagens hallflate i Plasthallen. Her er det høy aktivitet 5-6 dager i uka. Plasthallen fungerte senest høsten 2023 som reserveløsning for Lofsrud skole som gymsal, da den ene flaten i Klemetsrud flerbrukshall var stengt. Et idrettstilbud uten denne flaten, selv over kun et par års perspektiv, vil bli meget ødeleggende for barn og ungdom. Idrettslaget foreslår derfor at man gis mulighet til å flytte Plasthallen midlertidig til felt 18 eller 20. Begge plasseringer vil kunne gi Stenbråten mulighet til utvidet gymsalkapasitet i samarbeid med idrettslaget.

Klemetsrud idrettslag er et fleridrettslag. Det er derfor mange ulike behov fra flere idretter som må ivaretas i vårt høringssvar.

 

Si din mening!

Det er viktig at vi sier ifra nå for å få et godt idrettstilbud på Mortensrud i framtida. Politikere og “bestillere” skal nå kontaktes og informeres om valgene som er tatt med å nedprioritere mye av dagens organiserte aktivitet. Mortensrudprosjektet har hatt stor fokus på nasjonale og regionale anlegg, samt uorganisert aktivitet. At den desidert største uorganiserte aktiviteten på Mortensrud er fotball, kan det se ut som om er helt glemt. Det er knapt plass til den organiserte aktiviteten på planlagt videreføring av fotballflatene. 

Klikk her for å se uttalelsene som har kommet inn 

Mortensrudprosjektets hjemmeside

 

 

Illustrasjonsbilde Mortensrudprosjektet.

Alternativt Mortensrud

Det er plass til en fotballbane til, hvis man vil.

 

Del dette innlegget